SIATKA DSG - Siatkówka
http://siatkadsg.316.pl/forum/

Przerwy i opóźnienia gry
http://siatkadsg.316.pl/forum/viewtopic.php?f=20&t=6
Strona 1 z 1

Autor:  tomtheman [ 03 sty 2012, 20:23 ]
Tytuł:  Przerwy i opóźnienia gry

Regulaminowymi przerwami w grze są: PRZERWY NA ODPOCZYNEK i PRZERWY NA ZMIANĘ ZAWODNIKÓW.

15.1 ILOŚĆ PRZERW REGULAMINOWYCH

Każdy zespół ma prawo w każdym secie do maksimum dwóch przerw na odpoczynek i sześciu zmian zawodników (Przepis 6.2).

15.2 PROŚBA O PRZERWĘ REGULAMINOWĄ

15.2.1 Prośba o udzielenie przerw regulaminowych może być zgłaszana przez trenera lub kapitana zespołu i tylko przez nich (Przepis 5.1.2, 5.2).
Zgłoszenie jest wykonywane przez pokazanie odpowiedniego sygnału ręcznego (Rys. 11.4 i 11.5) gdy piłka jest poza grą i przed gwizdkiem sędziego na zagrywkę (Przepis 8.2, 12.3).

Podczas światowych i oficjalnych zawodów FIVB podczas prośby o przerwę na odpoczynek obowiązkowe jest używanie sygnału dźwiękowego, a następnie sygnalizacji ręcznej.

15.2.2 Zmiana zawodnika przed rozpoczęciem seta jest możliwa i powinna być ona zapisana w protokole zawodów jako zmiana regulaminowa w tym secie (Przepis 7.3.4).

15.3 SEKWENCJE PRZERW

15.3.1 Prośba każdego zespołu o jedną lub dwie przerwy dla odpoczynku i jedna prośba o przerwę na zmianę zawodnika mogą następować po sobie bez konieczności wznawiania gry.

15.3.2 Podczas tej samej przerwy w grze, zespół nie może zgłaszać następujących po sobie próśb o przerwy na zmianę zawodnika. Jednak dwóch lub więcej zawodników może być zmienionych podczas jednej przerwy. (Przepis 15.6.1)

15.4 PRZERWY NA ODPOCZYNEK I PRZERWY TECHNICZNE

15.4.1 Wszystkie przerwy na odpoczynek trwają po 30 sekund.

W światowych i oficjalnych zawodach FIVB, w setach 1 – 4 dodatkowo występują dwie 60 sekundowe PRZERWY TECHNICZNE, które są przyznawane automatycznie, kiedy zespół prowadzący jako pierwszy zdobędzie 8–my a następnie 16–ty punkt.

W secie decydującym ( 5–tym ) nie ma PRZERW TECHNICZNYCH, tylko po dwie przerwy na odpoczynek trwające po 30 sekund każda, przyznawane na prośbę każdego zespołu.

15.4.2 Podczas przerw na odpoczynek i przerw technicznych zawodnicy grający muszą zejść z boiska w wolną strefę w pobliże swoich ławek dla zawodników rezerwowych.

15.5 ZMIANA ZAWODNIKA

Zmiana zawodnika może nastąpić po dokonaniu zapisu w protokole zawodów i polega na opuszczeniu boiska przez zawodnika i wejściu w tym samym czasie na jego miejsce innego zawodnika ( inaczej niż ma to miejsce dla Libero lub zawodnika, który go zastępuje ). W celu dokonania zmiany konieczne jest uzyskanie zgody sędziów (Rysunek 11.5).

15.6 OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZMIAN

15.6.1 Zespół może w jednym secie dokonać maksimum 6 zmian. Jeden lub więcej zawodników może być zmienionych w tym samym czasie.

15.6.2 Zawodnik ustawienia początkowego może opuścić boisko tylko jeden raz w secie i może powrócić na boisko tylko raz w secie i tylko na miejsce w ustawieniu, które zajmował przed opuszczeniem boiska (Przepis 7.3.1).

15.6.3 Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko jeden raz w secie na miejsce zawodnika z ustawienia początkowego i może być zmieniony tylko przez tego samego zawodnika, którego zmienił (Przepis 7.3.1).

15.7 ZMIANA NARZUCONA

Zawodnik kontuzjowany ( z wyjątkiem Libero ), który nie może dalej uczestniczyć w grze, powinien być zmieniony regulaminowo. Jeżeli jest to niemożliwe, zespół jest uprawniony do dokonania zmiany NARZUCONEJ, będącej poza ograniczeniami z Przepisu 15.6.

Zmiana narzucona oznacza, że dowolny zawodnik, który nie grał na boisku podczas zaistnienia kontuzji, z wyjątkiem Libero oraz zastąpionego przez niego zawodnika, może zmienić kontuzjowanego zawodnika. Zmieniony kontuzjowany zawodnik nie może powrócić do gry do końca spotkania.

Zmiana narzucona nie może być zaliczana w żadnym przypadku jako zmiana regulaminowa.

15.8 ZMIANA W NASTĘPSTWIE WYKLUCZENIA LUB DYSKWALIFIKACJI

Zawodnik WYKLUCZONY lub ZDYSKWALIFIKOWANY musi być zmieniony regulaminowo. Jeżeli taka zmiana jest niemożliwa, zespół zostaje ZDEKOMPLETOWANY (Przepis 6.4.3, 7.3.1, 21.3.2, 21.3.3).

15.9 ZMIANA NIEREGULAMINOWA

19.9.1 Zmiana jest nieregulaminowa jeśli przekracza ograniczenia przewidziane w Przepisie 15.6 ( z wyjątkiem przypadków określonych w Przepisie 15.7 ).

15.9.2 Kiedy zespół dokona zmiany nieregulaminowej, a gra została wznowiona, postępowanie jest następujące:

15.9.2.1 zespół jest sankcjonowany przegraniem akcji (Przepis 6.1.3),

15.9.2.2 zmiana musi być skorygowana,

15.9.2.3 punkty zdobyte w okresie trwania błędu przez zespół popełniający błąd są anulowane. Punkty zdobyte przez przeciwnika pozostają zachowane.

15.10 PROCEDURA ZMIAN

15.10.1 Zmiana musi być wykonana w strefie zmian (Rysunek 1b).

15.10.2 Przerwa na dokonanie zmiany ograniczona jest czasem koniecznym do zapisania zmiany w protokole zawodów oraz czasem koniecznym na wejście i zejście zawodników (Przepis 15.10.3, 25.2.2.3).

15.10.3 W chwili żądania zmiany zawodnik ( zawodnicy ) musi być gotowy do wejścia na boisko i stać w pobliżu strefy zmian. Jeśli nie jest to spełnione, nie zezwala się na dokonanie zmiany, a zespołowi jest udzielana sankcja za opóźnienie gry ().

Podczas światowych i oficjalnych zawodów FIVB w celu usprawnienia zmian stosowane są tabliczki z numerami zawodników.

15.10.4 Jeżeli zespół zamierza dokonać równocześnie więcej niż jednej zmiany, ilość zmian musi być pokazana w chwili zgłaszania prośby. W tym przypadku zmiany muszą być dokonywane przez pary zawodników kolejno po sobie (Przepis 5.2).

15.11 PROŚBY NIEUZASADNIONE

15.11.1 Nieuzasadnione są prośby o udzielenie przerwy:

15.11.1.1 podczas gry, w momencie lub po gwizdku sędziego na zagrywkę (Przepis 6.1.3);

15.11.1.2 zgłaszane przez nieuprawnionego do tego członka zespołu;

15.11.1.3 na dokonanie zmiany zawodnika, przed wznowieniem gry po poprzedniej zmianie w tym samym zespole;

15.11.1.4 po wyczerpaniu przerw regulaminowych na odpoczynek i na zmianę zawodników.

16.1 RODZAJE OPÓŹNIEŃ GRY

Wszystkie czynności nieregulaminowe, które opóźniają wznowienie gry, stanowią opóźnianie gry, między innymi:

16.1.1 opóźnienie dokonania zmiany zawodników;

16.1.2 przedłużanie innych przerw po wezwaniu sędziego do wznowienia gry;

16.1.3 prośba o zmianę nieregulaminową (Przepis 15.9);

16.1.4 powtarzające się prośby nieuzasadnione (Przepis 15.11.2);

16.1.5 opóźnianie gry przez członka zespołu.

16.2 SANKCJE ZA OPÓŹNIANIE GRY

16.2.1 Sankcje "UPOMNIENIE ZA OPÓŹNIANIE" i "OSTRZEŻENIE ZA OPÓŹNIANIE" są sankcjami zespołowymi.

16.2.1.1 Sankcje za opóźnianie gry pozostają w mocy przez całe spotkanie.

16.2.1.2 Wszystkie sankcje za opóźnianie (w tym upomnienia) zapisywane są w protokole zawodów (Przepis 25.2.2.6.)

16.2.2 Za pierwsze opóźnienie gry przez dowolnego członka zespołu w spotkaniu udzielana jest sankcja "UPOMNIENIE ZA OPÓŹNIANIE".

16.2.3 Drugie i następne opóźnienia dowolnego rodzaju spowodowane przez dowolnego członka tego samego zespołu w tym samym spotkaniu oznaczają błąd a sankcją jest "KARA ZA OPÓŹNIANIE": przegranie akcji (Przepis 6.1.3).

16.2.4 Sankcje za opóźnianie przed spotkaniem lub między setami nakładane są w następnym secie.

17.1 KONTUZJA.

17.1.1 Jeśli w trakcie spotkania, w czasie rozgrywania akcji, zawodnik ulegnie poważnej kontuzji, sędzia musi natychmiast przerwać grę i zezwolić pomocy medycznej na wejście na boisko.

Akcja jest następnie powtarzana.

17.1.2 Jeśli kontuzjowany zawodnik nie może być zmieniony regulaminowo ani w trybie narzuconym (Przepis 8.1 i 8.2), przyznaje się 3-minutową przerwę dla zawodnika kontuzjowanego, bez możliwości powtórzenia jej dla tego samego zawodnika w trakcie trwania spotkania. Jeżeli zawodnik nie jest w stanie powrócić do gry, jego zespół zostaje zdekompletowany (Przepis 6.4.3 i 7.3.1.1).

17.2 ZEWNĘTRZNE ZDARZENIE WPŁYWAJĄCE NA GRĘ.

Jeśli w trakcie spotkania nastąpi zewnętrzne zdarzenie wpływające na grę, gra musi być przerwana, a przerwana akcja zostaje powtórzona.

17.3 PRZEDŁUŻAJĄCE SIĘ PRZERWY W GRZE

17.3.1 Jeśli nieprzewidziane okoliczności powodują przerwanie spotkania, sędzia pierwszy, organizatorzy oraz Komitet Kontrolny ( o ile taki został wyznaczony ) decydują o podjęciu odpowiednich środków w celu przywrócenia normalnych warunków.

17.3.2 W przypadku, jeśli jedna lub kilka przerw nie trwały łącznie dłużej niż 4 godziny:

17.3.2.1 jeśli gra jest wznowiona na tym samym boisku, przerwany set jest kontynuowany normalnie, z zachowaniem wyniku, zawodników i ich ustawienia. Wyniki rozegranych już setów pozostają zachowane (Przepis 7.3).

17.3.2.2 jeśli gra jest wznowiona na innym boisku, wynik przerwanego seta zostaje anulowany. Seta wznawia się z tymi samymi zawodnikami i w tych samych ustawieniach początkowych. Wyniki rozegranych już setów pozostają zachowane.

17.3.3 W przypadku, jeśli jedna lub kilka przerw trwało łącznie dłużej niż 4 godziny, spotkanie musi być rozegrane od nowa.

18.1 PRZERWY MIĘDZY SETAMI

Wszystkie przerwy między setami trwają po 3 minuty.

W czasie przerw następuje zmiana stron boiska i wpisanie ustawienia początkowego zespołów do protokołu zawodów.

Przerwa pomiędzy drugim i trzecim setem może być wydłużona do 10 minut przez kompetentną komisję, na życzenie organizatora zawodów.

18.2 ZMIANA STRON BOISKA

18.2.1 Po zakończeniu każdego seta zespoły zmieniają strony boiska z wyjątkiem seta decydującego (Przepis 7.1).

18.2.2 W secie decydującym, kiedy jeden z zespołów jako pierwszy zdobędzie 8 punktów, zespoły bez opóźnienia zmieniają strony boiska, a ustawienie zawodników pozostaje bez zmian (Przepis 6.3.2).

Jeżeli zmiana stron boiska nie zostanie dokonana po zdobyciu 8 punktów przez prowadzący zespół, musi ona nastąpić w chwili zauważenia tego błędu. Wynik w momencie takiej zmiany jest zachowany.

Strona 1 z 1 Strefa czasowa UTC+1godz.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/